ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา | Admissions Procedure: Graduate School Rangsit University

สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต | Walk-In application

 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)
  On arrival at Graduate School Rangsit University Building 11, 2nd Fl. Room No. 206

 2. เอกสารประกอบการสมัคร
  Documents required for admission
  1. ใบสมัคร
   Application form
  2. สำเนาบัตรประชาชน
   A copy of identification card (Thai only) / passport (foreigners)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
   A copy of house registration
  4. สำเนาทรานสคริปต์ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
   A copy of official transcript (specify the date of graduation)
  5. สำเนาใบปริญญาบัตร
   ** A copy of the degree certificate **
  6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
   A copy of certificate of name/surname change registration (if any)
  7. หลักฐานการโอนเงิน โดยเขียนชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สมัคร
   A copy of bank transfer slip (Write the name of the applicant and the program applied for)
  8. ใบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / TOEIC / CEFR / CU-TEP เฉพาะผู้สมัครเรียนปริญญาโท(สอนเป็นภาษาอังกฤษ)และปริญญาเอก (ถ้ามี)
   An English test score from either TOEFL/ IELTS/ TOEIC/ CEFR/ CU-TEP, only the applicants of master degree(Instruction in English) and doctoral degree. (if any)

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)
Application Online

 1. สมัครผ่านทาง e-mail: admissions.grad@rsu.ac.th
  1. Download ใบสมัครได้ที่ http://grad.rsu.ac.th/ApplyingDetail.html
   Download the application form at http://grad.rsu.ac.th/ApplyingDetail.html
  2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
   Complete the application form
  3. โอนเงินชำระค่าสมัคร 515 บาทผ่าน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่บัญชี 127-0-43060-2 (ยกเว้นหลักสูตรออนไลน์)
   Transfer money to pay the application fee 515 baht via Krung Thai Bank. Account name, Rangsit University, account number 127-0-43060-2 (except online program).
   สำหรับผู้ที่พักอาศัยในต่างประเทศ โอนเงินชำระค่าสมัคร 515 บาท ผ่านธนาคารกรุงเทพ
   ชื่อบัญชี Rangsit University และเลขที่บัญชี 020-0-00009-9
   Swift Code: BKKBTHBK
   For those residing in foreign countries, please transfer the application fee of 515 baht via Bangkok Bank detsiled below:
   Account name, Rangsit University
   Account number, 020-0-00009-9
   Swift Code: BKKBTHBK
  4. ส่งเอกสารการสมัคร *
   Attach the following documents for admission *
   1. ใบสมัคร
    Application form
   2. สำเนาบัตรประชาชน
    A copy of identification card (Thai only) / passport (foreigners)
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน
    A copy of house registration
   4. สำเนาทรานสคริปต์ ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
    A copy of official transcript (specify the date of graduation)
   5. สำเนาใบปริญญาบัตร **
    A copy of the degree certificate
   6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
    A copy of certificate of name/surname change registration (if any)
   7. หลักฐานการโอนเงิน โดยเขียนชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สมัคร
    A copy of bank transfer slip (Write the name of the applicant and the program applied for)
   8. ใบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / TOEIC / CEFR / CU-TEP เฉพาะผู้สมัครเรียนปริญญาเอก (ถ้ามี)
    An English test score from either TOEFL/ IELTS/ TOEIC/ CEFR/ CU-TEP, only the applicants of master degree(Instruction in English) and doctoral degree. (if any)

* ส่งเอกสารมายัง e-mail: admissions.grad@rsu.ac.th และระบุชื่อเรื่องเป็น “สมัครเรียน” เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ดำเนินการต่อไป
*Send the documents under item 4 to email: admission.grad@rsu.ac.th, and specify the title as "apply for studies" so that the Graduate School will be able to proceed further.

** ในกรณีที่ยังไม่รับปริญญาบัตร ให้ส่งทรานสคริปต์ ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา ก่อนได้ และเมื่อรับปริญญาบัตรแล้ว ให้นำส่งสำเนาปริญญาบัตรที่หลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
**In case you have not received a degree certificate yet, please submit a transcript that specify the date of graduation. After receiving the certificate, please submit a copy to the program office.

ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลโดยตรงที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02 791 6000 ต่อ 4005
Contact to coordinate or to ask for more information directly at Graduate School Rangsit University, Tel. +66 (0)2-791-600 ext. 4005

สมัครเรียน/Applying