ขั้นตอนการสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา | Admissions Procedure: Graduate School Rangsit University

สมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต | Walk-In application

 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)
  On arrival at Graduate School Rangsit University Building 11, 2nd Fl. Room No. 206
 2. เอกสารประกอบการสมัคร
  Documents required for admission
  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
   one copy of identification card
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
   one copy of house registration
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
   one copy of official transcript
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
   one copy of the degree certificate
 3. ชำระค่าสมัคร 515 บาท
  Settle the payment of application fee amount 515 Baht

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)
Application Online

 1. เข้าระบบสมัครที่ grad.rsu.ac.th
  Submit Application Online through grad.rsu.ac.th
 2. กรอกข้อมูลที่จำเป็นของผู้สมัครกด “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันการสมัครและประเมินการรับสมัคร กด “ยอมรับ” รอรับอีเมล์ ครั้งที่ 1
  Complete the Online Application Form and click on the “Apply” button in the form to confirm the information provided. Then click “Accept” to accept the conditions of the admission procedure.
 3. กรุณาเตรียมบัญชี true money wallet และยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 515 บาท เพื่อพร้อมชำระค่าสมัครผ่าน QR code
  Prepare True Money Wallet account with the minimum balance of 515 Baht to settle for the payment of application fee.
 4. ใน email ที่ 1 คลิก Link เพื่อยืนยันการชำระเงิน (Click to pay) พร้อมสแกน QR code เพื่อชำระค่าสมัคร ผ่าน true money wallet
  You will get the first e-mail from the system with the link to settle the payment of application fee through True Money Wallet. Click the link and scan the QR code.
 5. รอการติดต่อจากหลักสูตรเพื่อนัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร
  Wait for Scheduling an Interview from the program and prepare the documents required for admission.
  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
   one copy of identification card
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
   one copy of house registration
  3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
   one copy of official transcript
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
   one copy of the degree certificate
 6. สอบสัมภาษณ์กับหลักสูตร
  Interview by the program
 7. รอหลักสูตรแจ้งผลการสมัครเรียน
  Wait for announcement of Results
 8. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  Make a registration

สมัครเรียน/Applying