• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005

About us

เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอน ของแต่ละหลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในบัณฑิตวิทยาลัยในทุกหลักสูตร มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตให้เป็นนักคิด และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้จริง ทั้งทางด้านสังคม การบริหารองค์การ และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีทักษะในการแสวงหาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆได้เอง อีกทั้งมีความเข้าใจกระบวนการควบคุมและประกันคุณภาพของผลผลิตและการให้บริการ และเพื่อสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ


โทรศัพท์ : 0 2997 2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร : 0 2997 2222 ต่อ 4000

อีเมล์ : grad@rsu.ac.th

ปรัชญา

พัฒนาบัณฑิตให้มี “คุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์”


ปณิธาน

     ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต และการเป็นศูนย์วิชาการที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศ


วิสัยทัศน์

     มุ่งเป็นศูนย์วิชาการที่มีมาตรฐานและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่บนพื้นฐานของการวิจัย และเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ


พันธกิจ

1. เน้นความเป็นเลิศในการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณประโยชน์ และการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

2. เน้นการเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ในการบริหารและการจัดการที่มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

การศึกษา

- เพื่อควบคุมคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2. เพื่อวางกรอบและแนวปฏิบัติการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

3. เพื่อควบคุมคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในสาขาต่าง ๆ


มหาวิทยาลัย

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าศึกษาวิจัยในสาขาต่างๆ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม


คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ที่ปรึกษา)

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ประธานกรรมการ)

- ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิภาวดี (กรรมการ)

- ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ (กรรมการ)

- ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (กรรมการ)

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย (กรรมการ)

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย (กรรมการและเลขานุการ)