• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2562-2563


ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน – วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 15 – วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 - หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” ได้รับเงิน ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/ เพิ่มวิชา
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2561
วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์ที่ 8 – วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 - หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 - วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 - หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 - วันสอบปลายภาค
วันอังคารที่ 6 - วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ภาคการศึกษาที่ 1
วันจันทร์ที่ 8 – วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันอังคารที่ 6 - วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าปรับ
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 - วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิต คืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคการศึกษา ที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/ เพิ่มวิชา
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2562
วันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 - หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 - หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 - หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน-วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 9 - วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 - วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 10-,13-15 ธันวาคม 2562)
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 - หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 * - วันประสาทปริญญา(บัณฑิตที่จบภาค 1/2561,2/2561 และ S/2562)
วันพุธที่ 18 – วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
ภาคการศึกษาที่ 2
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน-วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันพุธที่ 18 – วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 - หยุดวันสิ้นปี
วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 - หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าปรับ
วันจันทร์ที่ 27-วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคการศึกษาที่ 2/2562
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 - วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2562
วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ / เพิ่มวิชา
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 - หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 - หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 - วันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ Graduate Rangsit Games ครั้งที่ 20
วันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันพุธที่ 13 -วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 - วันสอบปลายภาค
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน-วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2563 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์ที่ 13-วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 - หยุดวันมหาสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 - หยุดวันมหาจักรี