• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2561-2562
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 17พฤษภาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม – วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2561 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2560
วันจันทร์ที่ 2 - วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม – วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบIntranet ภาค 1/2561 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 - หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 - หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 - วันสอบปลายภาค
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม - วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2561 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 - หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม – วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2561 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันอังคารที่ 7 - วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2561 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าปรับ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 - วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์ที่ 3 - วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคการศึกษาที่ 1/2561
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2561
วันจันทร์ที่ 8 - วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 - หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 - หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 - หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน-วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2561 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 - หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 11-วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 - วันสอบปลายภาค (เว้นวันศุกร์ที่ 14-วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561)
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 - วันประสาทปริญญา (บัณฑิตที่จบภาค 1/2560,2/2560 และ S/2561)
วันพุธที่ 19 - วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2561 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน-วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2561 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 - หยุดวันสิ้นปี
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 - หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันพุธที่ 19 - วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2561 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าปรับ
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์ที่ 21-วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคการศึกษาที่ 2/2561
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 - วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2561
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - วันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ Graduate Rangsit Games ครั้งที่19
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 - หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 25-วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 - หยุดวันมหาจักรี
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 - หยุดชดเชยวันมหาจักรี
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันเสาร์ที่ 13-วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 - หยุดวันมหาสงกรานต์
วันอังคารที่ 16-วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 - หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน-วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน – วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 - วันสอบปลายภาค
วันพุธที่ 15 -วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2562 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 - หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา