• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2564-2565


ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ที 19 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 12 – วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 - หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึก “W” ได้รับเงิน ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/ เพิ่มวิชา
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคการเรียนที่ S/2564
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 - หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 - หยุดวันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 - หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 9 - วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 - วันสอบปลายภาค (เว้นวันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564)
วันอังคารที่ 10 - วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และชำระเงินผ่านธนาคาร
ภาคการศึกษาที่ 1
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันอังคารที่ 10 - วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2564 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 - วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิต คืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์ที่ 6 - วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 1/2564
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/ เพิ่มวิชา
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2564
วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 - หยุดวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 - หยุดวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 - หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน-วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 - หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 - หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 * - วันประสาทปริญญา(บัณฑิตที่จบภาค 1/2563,2/2563 และ S/2564)
วันจันทร์ที่ 13 - วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 - วันสอบปลายภาค
วันพุธที่ 15 – วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านธนาคาร
ภาคการศึกษาที่ 2
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน-วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันพุธที่ 15 – วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2564 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 - หยุดวันสิ้นปี
วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565 - หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 - หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 - วันแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่ 2/2564
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 - วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/ เพิ่มวิชา
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2564
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 - หยุดวันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 - วันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ Graduate Rangsit Games ครั้งที่ 22
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 - หยุดวันมหาจักรี
วันพุธที่ 13-วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 - หยุดวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน-วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2565 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 2 – วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 - วันสอบปลายภาค (เว้นวันที่ 4 และ 9 พฤษภาคม 2565)
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 - หยุดวันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 11 – วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2564 และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 - หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา