• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2560-2561
วันจันท์ที่ 17 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค S/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 - หยุดวันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้ายกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค S/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวนและไม่บันทึก “W”ผ่านระบบ Intranet และวันสุดท้ายของการรับคำร้องกรณีต้องเปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 - วันแรกของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนวิชาล่าช้าโดยการบันทึก”W”และไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชาล่าช้า
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2559
วันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 - หยุดวันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 - หยุดวันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”และไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก”W”และไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 - วันสอบปลายภาค
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 - หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม – วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม – วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้ายกเว้นค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 1/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม2560 - วันแรกของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 - วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่บันทึก “W” และได้รับค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค S/2560
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม -วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 - หยุดวันปิยมหาราช
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการบันทึก “W”และไม่ได้รับ ค่าหน่วยกิตคืน
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 - หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 - หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 - หยุดชดเชยวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม-วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 - วันสอบปลายภาค (เว้นวันศุกร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560)
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 - วันประสาทปริญญา(บัณฑิตที่จบภาค 1/2560,2/2560 และ S/2561)
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน-วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคารผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันจันท์ที่ 20 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 - วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า พิมพ์ใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันพุธที่ 20 - วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 - วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า โดยยกเว้นค่าธรรมปรับ/เพิ่มวิชา/ถอนรายวิชา ผ่านระบบ Intranet ภาค 2/2560 และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 - หยุดวันสิ้นปี
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 - หยุดวันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 - หยุดชดเชยวันสิ้นปี
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 - วันเริ่มการเรียนการสอน
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 - วันแรกของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/ เพิ่มวิชา
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 - วันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืนเป็นเงินโอนเก็บเต็มจำนวน
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 - วันสุดท้ายของการเปลี่ยนสัญลักษณ์ I และวันสุดท้ายของการตัดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 1/2560
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้าโดยเสียค่าธรรมเนียมปรับ/เพิ่มวิชา
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 - วันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ Graduate Rangsit Games ครั้งที่ 18
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 - หยุดวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 - พักระหว่างเทอม (Term Break)
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 - หยุดวันมหาจักรี
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 - หยุดวันมหาสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 16 - วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 - หยุดชดเชยวันมหาสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 - วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยการไม่บันทึก “W” และได้รับ ค่าหน่วยกิตคืน
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 - หยุดวันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 - หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 - วันสอบปลายภาค (เว้นวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561)