• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรที่เปิดสอน ป.โท-ป.เอก

ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : Doctor of Philosophy (Information Technology)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : Doctor of Engineering (Civil Engineering)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ : Doctor of Philosophy (Communication Arts)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง : Doctor of Philosophy (Leadership in Society, Business and Politics)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : Doctor of Philosophy (Public Administration)

- หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : Doctor of Laws

- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : Doctor of Education (Educational Studies)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : Doctor of Philosophy (Pharmacy)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต : Doctor of Business Administration

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม : Doctor of Philosophy (Criminology and Justice Administration)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : Doctor of Engineering (Biomedical Engineering)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา : Doctor of Philosophy (International Political Economy and Development)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Communication Arts) (English Program)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Business Administration (English Program)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม : Doctor of Philosophy (Social Media Technology)

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล : Doctor of Philosophy (Digital Economy)ระดับปริญญาโท

กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Master of Business Administration (Twilight M.B.A.)

- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ : Master of Management (Entrepreneurship)

- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต : Master of Accountancy

- หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล : Master of Economics (Digital Economy)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ : Master of Science (Management of Logistics)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) : Master of Business Administration (M.B.A.Chiense (สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ))

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : Master of Business Administration (Executive M.B.A.CEO (เรียนวันอาทิตย์))

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) : Master of Science (International Digital Business)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Management of Logistics) (English Program)


กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : Master of Public Administration

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม : Master of Arts (Criminology and Justice Administration)

- หลักสูตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง : Master of Political Science (Politics and Government)

- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต : Master of Laws

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ : Master of Arts (English for Professions)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ : Master of Arts (Diplomacy and International Studies)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง : Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) : Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) (Internet-Based Distance Education)

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) (ภาษาอังกฤษ)) : : Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) (Internet-Based Distance Education) (English Program)


กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร

- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ : Master of Fine Arts (Design)

- หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต : Master of Fine Arts (Computer Art)

- หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต : Master of Music

- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต : Master of Communication Arts

- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ : Master of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing)

- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) : Master of Communication Arts (English Program)

- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (ภาษาอังกฤษ) : Master of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing) (English Program)


กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : Master of Engineering (Civil Engineering)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ : Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : Master of Science (Information Technology)

- หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม : Master of Information Science (Social Media Technology)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) : Master of Science (Computer and Information Management) (Internet based Distance Education)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Civil Engineering) (English Program)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering) (English Program)


กลุ่มวิทยาศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : Master of Science (Biotechnology)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ : Master of Science (Biomedical Sciences)

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ : Master of Engineering (Biomedical Engineering)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก : Master of Science (Oriental Medicine)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : Master of Science (Pharmacy)

- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) : Master of Science (Dermatology and Dermatosurgery) (International Program)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก : Master of Science (Clinical Optometry)


กลุ่มศึกษาศาสตร์

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ : Master of Education (Bilingual Education and English Language Teaching)

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : Master of Education (Educational Administration)

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน : Master of Education (Curriculum and Instruction)

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ : Master of Education (Teaching Science)