• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ค่าเล่าเรียน ป.โท-ป.เอก

หลักสูตรที่เปิดสอน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ph.D.(Information Technology)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4069, 4147
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
D.Eng.(Civil Engineering)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3298
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Ph.D. (Communication Arts)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
Ph.D.(Leadership in Society, Business and Politics)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1218
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Ph.D.(Public Administration)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1048
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
LL.D.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1273
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Ed.D.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Ph.D.(Pharmacy)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1464
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
D.B.A.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Ph.D.CJA
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่
ระดับปริญญาโท
- กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ -
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
M.M.(Entrepreneurship)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1057
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
M.Acc.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1035
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
M.Econ.(Digital Economy)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1002
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
M.Sc.(Management of Logistics)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 4182-4183
- กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ -
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.P.A.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1048
หลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
M.A.CJA.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1283
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
M.P.S.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1266
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
LL.M.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1273
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
M.A.(English for Professions)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1239
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
M.A.DIS
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 4090,4091
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1218
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่
- กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
M.F.A.(Design)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 3571
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
M.F.A.(Computer Art)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 5206
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
M.Music
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 6259
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
M.Com.Arts
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
M.Eng.(CE)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3298
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
M.Eng.(ECE)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3229
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.I.T.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.ITM.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 4055,4057
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
M.I.S.SMT.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
M.S.CSM.(Cybersecurity Management)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
Master of Science Program in Information Technology Management : M.S.ITM (Online)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 3242, 3245 / 081-696-3446
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ -
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
M.Sc.(Biotechnology)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 3661
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
M.Sc.(Biomedical Sciences)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1412
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
M.Eng.(Biomedical Engineering)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 3661
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
M.Sc.(Oriental Medicine)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 5162,5164
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
M.Sc.(Medical Technology)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
M.Pharm.(Pharmacy)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1464
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
M.N.S.AGN.
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1488
- กลุ่มศึกษาศาสตร์ -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
M.Ed.(Bilingual Education)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
M.Ed.(Educational Administration)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
M.A.(Science Teaching)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276