• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ค่าเล่าเรียน ป.โท-ป.เอก

หลักสูตรที่เปิดสอน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ph.D.(Information Technology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 570,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
D.Eng.(Civil Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 240,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Ph.D. (Communication Arts)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
Ph.D.(Leadership in Society, Business and Politics)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 475,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Ph.D.(Public Administration)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 455,000 บาท
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
LL.D.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Ed.D.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Ph.D.(Pharmacy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 492,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
D.B.A.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 744,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Ph.D.CJA
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
D.Eng.(Biomedical Engineering)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0-2997-2200-30 ต่อ 1506 , 1428 โทรสาร 1408
ระดับปริญญาโท
- กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ -
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ / 1 ภาคฤดูร้อน) 239,600 บาท
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
M.M.(Entrepreneurship)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3 ภาคปกติ) 150,000 บาท
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
M.Acc.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 173,000 บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
M.Econ.(Digital Economy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 164,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
M.Sc.(Management of Logistics)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาค+ค่ากิจกรรม) 263,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติภาษาจีน)
M.B.A. Inter
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 0-997-2222 ต่อ 4117
- กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ -
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.P.A.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 173,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
M.A.CJA.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 173,000 บาท
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
M.P.S.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 164,000 บาท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
LL.M.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 173,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
M.A.(English for Professions)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาค) 182,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
M.A.DIS
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 280,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3 ภาคปกติ) 146,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 144,000 บาท
- กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
M.F.A.(Design)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 198,000 บาท
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
M.F.A.(Computer Art)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 248,000 บาท
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
M.Music
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 199,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
M.Com.Arts
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 198,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 200,000 บาท
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
M.Eng.(CE)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 164,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
M.Eng.(ECE)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 164,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.I.T.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3 ภาคปกติ) 174,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.ITM.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3 ภาคปกติ) 185,000 บาท
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
M.I.S.SMT.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3 ภาคปกติ) 150,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
M.S.CSM.(Cybersecurity Management)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3 ภาคปกติ) 282,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.(Computer and Information Management) (Online)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 156,000 บาท
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ -
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
M.Sc.(Biotechnology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 164,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
M.Sc.(Biomedical Sciences)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร 0-2997-2222 ต่อ 1412
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
M.Eng.(Biomedical Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 212,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
M.Sc.(Oriental Medicine)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 250,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
M.Pharm.(Pharmacy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 288,000 บาท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
M.N.S.AGN.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 206,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
M.Sc. (Dermatology and Dermatosurgery)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 095 372 8294
- กลุ่มศึกษาศาสตร์ -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
M.Ed.(Bilingual Education)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 164,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
M.Ed.(Educational Administration)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 164,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (4 ภาคปกติ) 164,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
M.A.(Science Teaching)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท