• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ค่าเล่าเรียน ป.โท-ป.เอก

หลักสูตรที่เปิดสอน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Doctor of Philosophy (Information Technology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 570,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Doctor of Engineering (Civil Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 240,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy (Communication Arts)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
Doctor of Philosophy (Leadership in Society, Business and Politics)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 475,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Doctor of Philosophy (Public Administration)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 455,000 บาท
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Laws
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Education (Educational Studies)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 600,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Doctor of Philosophy (Pharmacy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 492,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Business Administration
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 744,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Doctor of Philosophy (Criminology and Justice Administration)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Doctor of Engineering (Biomedical Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 420,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา
Doctor of Philosophy (International Political Economy and Development)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Communication Arts) (English Program)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 600,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Business Administration (English Program)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 960,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
Doctor of Philosophy (Social Media Technology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 420,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
Doctor of Philosophy (Digital Economy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
ระดับปริญญาโท
- กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ -
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration (Twilight M.B.A.)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,500 บาท
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
Master of Management (Entrepreneurship)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,500 บาท
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
Master of Economics (Digital Economy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Master of Science (Management of Logistics)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 257,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Business Administration (M.B.A.Chiense (สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ))
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 492,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration (Executive M.B.A.CEO (เรียนวันอาทิตย์))
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 246,500 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science (International Digital Business)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 268,700 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาอังกฤษ)
Master of Science (Management of Logistics) (English Program)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 348,000 บาท
- กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ -
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Master of Arts (Criminology and Justice Administration)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
Master of Political Science (Politics and Government)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Master of Arts (English for Professions)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
Master of Arts (Diplomacy and International Studies)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 276,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) (Internet-Based Distance Education)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 144,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) (ภาษาอังกฤษ))
: Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) (Internet-Based Distance Education) (English Program)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0865390919
- กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
Master of Fine Arts (Design)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 244,000 บาท
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
Master of Fine Arts (Computer Art)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 228,000 บาท
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Music
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 302,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Communication Arts
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
Master of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Master of Communication Arts (English Program)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 380,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (ภาษาอังกฤษ)
Master of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing) (English Program)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 388,000 บาท
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Master of Engineering (Civil Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science (Information Technology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
Master of Information Science (Social Media Technology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,500 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
Master of Science (Computer and Information Management) (Internet based Distance Education)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 156,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering (Civil Engineering) (English Program)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 348,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering) (English Program)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 348,000 บาท
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ -
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Master of Science (Biotechnology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
Master of Science (Biomedical Sciences)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Master of Engineering (Biomedical Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 224,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
Master of Science (Oriental Medicine)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 245,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Master of Science (Pharmacy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 288,000 บาท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 229,500 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science (Dermatology and Dermatosurgery) (International Program)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 860,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก
Master of Science (Clinical Optometry)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 02-791-6000 ต่อ 4470
- กลุ่มศึกษาศาสตร์ -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ
Master of Education (Bilingual Education and English Language Teaching)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 276,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education (Educational Administration)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 228,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education (Curriculum and Instruction)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 240,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
Master of Education (Teaching Science)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท