• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ค่าเล่าเรียน ป.โท-ป.เอก

หลักสูตรที่เปิดสอน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ph.D.(Information Technology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 570,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
D.Eng.(Civil Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 240,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Ph.D. (Communication Arts)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
Ph.D.(Leadership in Society, Business and Politics)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 475,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Ph.D.(Public Administration)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 455,000 บาท
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
LL.D.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Ed.D.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 600,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Ph.D.(Pharmacy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 492,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
D.B.A.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 744,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Ph.D.CJA
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
D.Eng.(Biomedical Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 420,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา
Ph.D. (International Political Economy and Development)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D.(Communication Arts) (English Program)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 4729 หรือ 4681 หรือ 4001-4005
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
D.B.A. (English Program)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
Ph.D.(Social Media Technology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 420,000 บาท
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
Ph.D.(Digital Economy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 450,000 บาท
ระดับปริญญาโท
- กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ -
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Twilight MBA.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,500 บาท
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
M.M.(Entrepreneurship)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,500 บาท
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
M.Acc.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
M.Econ.(Digital Economy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
M.Sc.(Management of Logistics)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 257,000 (ภาษาอังกฤษ 520,000) บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
M.B.A. Inter
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบบเหมาจ่าย 492,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Executive MBA
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 246,500 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
M.Sc. (International Digital Business)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 268,700 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาอังกฤษ)
M.Sc.(Management of Logistics) (English Program)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 4183
- กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ -
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.P.A.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
M.A.CJA.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
M.Pol.Sc.(Politics and Government)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
LL.M.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
M.A.(English for Professions)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
M.A.DIS
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 276,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 144,000 บาท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) (ภาษาอังกฤษ))
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online) (English Program)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0865390919
- กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
M.F.A.(Design)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 244,000 (ภาษาอังกฤษ 520,000) บาท
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
M.F.A.(Computer Art)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 228,000 บาท
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
M.Music
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 242,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
M.Com.Arts
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 216,000 บาท
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
M.Com.Arts (English Program)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 4729/ 4001-4005
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (ภาษาอังกฤษ)
M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing) (English Program)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 4729 หรือ 083-198-6333
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
M.Eng.(CE)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 (ภาษาอังกฤษ 525,000) บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
M.Eng.(ECE)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 (ภาษาอังกฤษ 525,000) บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.I.T.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.ITM.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 207,000 บาท
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
M.I.S.SMT.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 181,500 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.(Computer and Information Management) (Online)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 156,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาอังกฤษ)
M.Eng.(CE) (English Program)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0-997-2222 ต่อ 3298 วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
M.Eng.(ECE) (English Program)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 3229
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ -
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
M.Sc.(Biotechnology)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
M.Sc.(Biomedical Sciences)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
M.Eng.(Biomedical Engineering)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 224,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
M.Sc.(Oriental Medicine)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 245,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
M.Pharm.(Pharmacy)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 288,000 บาท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
M.N.S.AGN.
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 229,500 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
M.Sc. (Dermatology and Dermatosurgery)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 860,000 บาท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก
M.Sc.(Clinical Optometry)
สอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่ 02-791-6000 ต่อ 4470
- กลุ่มศึกษาศาสตร์ -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ
M.Ed.(Bilingual Education and English Language Teaching)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 276,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
M.Ed.(Educational Administration)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 228,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 240,000 บาท
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
M.A.(Science Teaching)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท