• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ติดต่อเรา

ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
  • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 2 ห้อง 206 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
    จังหวัดปทุมธานี 12000
  • โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026
  • โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000
  • เว็บไซต์ : grad.rsu.ac.th
  • เพจ : www.facebook.com/grad.rsu
  • อีเมล : grad@rsu.ac.th
คณะ สถานที่ (ตึก-ห้อง) หมายเลขติดต่อ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ph.D.(Information Technology)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 10
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4069, 4147
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
D.Eng.(Civil Engineering)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 4
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3298
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Ph.D. (Communication Arts)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
Ph.D.(Leadership in Society, Business and Politics)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 1
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1218
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Ph.D.(Public Administration)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1048
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
LL.D.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 5
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1273
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Ed.D.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Ph.D.(Pharmacy)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1464
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
D.B.A.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Ph.D.CJA
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
D.Eng.(Biomedical Engineering)
0-2997-2200-30 ต่อ 1506 , 1428 โทรสาร 1408
ระดับปริญญาโท
- กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ -
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
M.B.A.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
M.M.(Entrepreneurship)
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
ชั้น 21 อาคาร TST
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1057
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
M.Acc.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 4
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1035
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
M.Econ.(Digital Economy)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1002
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
M.Sc.(Management of Logistics)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 4182-4183
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติภาษาจีน)
M.B.A. Inter
มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 11ชั้น 12 โทร. 0-997-2222 ต่อ 4117
- กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ -
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.P.A.
ตึก 2 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1048
หลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
M.A.CJA.
ตึก 3 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1283
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
M.P.S.
ตึก 3 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1266
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
LL.M.
ตึก 3 ชั้น 5 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1273
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
M.A.(English for Professions)
ตึก 3 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1239
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
M.A.DIS
ตึก 11 ชั้น 12 โทร 0-2997-2222 ต่อ 4090,4091
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 1
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
ชั้น 21 อาคาร TST
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1218
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online)
- กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
M.F.A.(Design)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 8 ชั้น 2
โทร 0-2997-2222 ต่อ 3571
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
M.F.A.(Computer Art)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 8/1 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 5206
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
M.Music
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาลาดนตรีสุริยเทพ ชั้น 2
โทร 0-2997-2222 ต่อ 6259
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
M.Com.Arts
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
M.Eng.(CE)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 4
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3298
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
M.Eng.(ECE)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3229
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.I.T.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้น 21 อาคาร TST
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.ITM.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 10
โทร 0-2997-2222 ต่อ 4055,4057
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
M.I.S.SMT.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
M.S.CSM.(Cybersecurity Management)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.(Computer and Information Management) (Online)
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 0-2997-2222 ต่อ 3242, 3245 / 081-696-3446
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ -
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
M.Sc.(Biotechnology)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5/2 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 3661
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
M.Sc.(Biomedical Sciences)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1412
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
M.Eng.(Biomedical Engineering)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 1
โทร 0-2997-2222 ต่อ 3661
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
M.Sc.(Oriental Medicine)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4/2 ชั้น 8
โทร 0-2997-2222 ต่อ 5162,5164
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
M.Pharm.(Pharmacy)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 2
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1464
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
M.N.S.AGN.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 4
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1488
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
M.Sc. (Dermatology and Dermatosurgery)
สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมือง จังหว
095 372 8294
- กลุ่มศึกษาศาสตร์ -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
M.Ed.(Bilingual Education)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
M.Ed.(Educational Administration)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
M.A.(Science Teaching)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276