• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ติดต่อเรา

ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
  • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 2 ห้อง 206 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
    จังหวัดปทุมธานี 12000
  • โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026
  • โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000
  • เว็บไซต์ : grad.rsu.ac.th
  • เพจ : www.facebook.com/grad.rsu
  • อีเมล : grad@rsu.ac.th
คณะ สถานที่ (ตึก-ห้อง) หมายเลขติดต่อ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Doctor of Philosophy (Information Technology)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 10
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4069, 4147
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Doctor of Engineering (Civil Engineering)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 4
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3298
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Doctor of Philosophy (Communication Arts)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
Doctor of Philosophy (Leadership in Society, Business and Politics)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 1
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1218
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Doctor of Philosophy (Public Administration)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1048
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Laws
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 5
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1273
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Education (Educational Studies)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Doctor of Philosophy (Pharmacy)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1464
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Business Administration
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Doctor of Philosophy (Criminology and Justice Administration)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Doctor of Engineering (Biomedical Engineering)
0-2997-2200-30 ต่อ 1506 , 1428 โทรสาร 1408
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา
Doctor of Philosophy (International Political Economy and Development)
0-2997-2222 ต่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Communication Arts) (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 4729 หรือ 4681 หรือ 4001-4005
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Doctor of Business Administration (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
Doctor of Philosophy (Social Media Technology)

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี   ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0-2997-2222 ต่อ 4112
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
Doctor of Philosophy (Digital Economy)

สำนักงานหลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง 2-402 ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต

0-2997-2222 ต่อ 1002
ระดับปริญญาโท
- กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ -
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration (Twilight M.B.A.)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
Master of Management (Entrepreneurship)
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
ชั้น 21 อาคาร TST
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1057
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
Master of Accountancy
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 4
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1035
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
Master of Economics (Digital Economy)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1002
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Master of Science (Management of Logistics)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 4182-4183
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Business Administration (M.B.A.Chiense (สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ))
มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 11ชั้น 12 โทร. 0-997-2222 ต่อ 4117
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration (Executive M.B.A.CEO (เรียนวันอาทิตย์))

มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3

โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science (International Digital Business)

วิทยาลัยนานาชาติ                

ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังห

0-2997-2222 ต่อ 4012, 4019
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาอังกฤษ)
Master of Science (Management of Logistics) (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 4183
- กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ -
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration
ตึก 2 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1048
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Master of Arts (Criminology and Justice Administration)
ตึก 3 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1283
หลักสูตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
Master of Political Science (Politics and Government)
ตึก 3 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1266
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Laws
ตึก 3 ชั้น 5 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1273
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Master of Arts (English for Professions)
ตึก 3 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1239
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
Master of Arts (Diplomacy and International Studies)
ตึก 11 ชั้น 12 โทร 0-2997-2222 ต่อ 4090,4091
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 1
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
ชั้น 21 อาคาร TST
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1218
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) (Internet-Based Distance Education)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) (ภาษาอังกฤษ))
: Master of Arts (Leadership in Society, Business and Politics) (Internet-Based Distance Education) (English Program)

COLLEGE OF SOCIAL INNOVATION RANGSIT UNIVERSITY

              52/347 Phaholyotin Road, Lakhok, Pat

0865390919
- กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
Master of Fine Arts (Design)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 8 ชั้น 2
โทร 0-2997-2222 ต่อ 3571
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
Master of Fine Arts (Computer Art)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 8/1 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 5206
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Music
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาลาดนตรีสุริยเทพ ชั้น 2
โทร 0-2997-2222 ต่อ 6259
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Communication Arts
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
Master of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Master of Communication Arts (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 4729/ 4001-4005
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (ภาษาอังกฤษ)
Master of Communication Arts (Film and Television Writing and Directing) (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 4729 หรือ 083-198-6333
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Master of Engineering (Civil Engineering)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 4
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3298
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3229
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science (Information Technology)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้น 21 อาคาร TST
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
Master of Information Science (Social Media Technology)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
Master of Science (Computer and Information Management) (Internet based Distance Education)
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 0-2997-2222 ต่อ 3242, 3245 / 081-696-3446
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering (Civil Engineering) (English Program)
0-997-2222 ต่อ 3298 วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering (Electrical and Computer Engineering) (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 3229
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ -
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Master of Science (Biotechnology)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5/2 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 3661
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
Master of Science (Biomedical Sciences)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1412
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Master of Engineering (Biomedical Engineering)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 1
โทร 0-2997-2222 ต่อ 3661
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
Master of Science (Oriental Medicine)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4/2 ชั้น 8
โทร 0-2997-2222 ต่อ 5162,5164
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Master of Science (Pharmacy)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 2
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1464
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 4
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1488
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science (Dermatology and Dermatosurgery) (International Program)
สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมือง จังหว
095 372 8294
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก
Master of Science (Clinical Optometry)
02-791-6000 ต่อ 4470
- กลุ่มศึกษาศาสตร์ -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ
Master of Education (Bilingual Education and English Language Teaching)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education (Educational Administration)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education (Curriculum and Instruction)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
Master of Education (Teaching Science)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276