• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ติดต่อเรา

ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
  • บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
  • อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 2 ห้อง 206 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
    จังหวัดปทุมธานี 12000
  • โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026
  • โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000
  • เว็บไซต์ : grad.rsu.ac.th
  • เพจ : www.facebook.com/grad.rsu
  • อีเมล : grad@rsu.ac.th
คณะ สถานที่ (ตึก-ห้อง) หมายเลขติดต่อ
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ph.D.(Information Technology)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 10
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4069, 4147
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
D.Eng.(Civil Engineering)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 4
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3298
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Ph.D. (Communication Arts)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
Ph.D.(Leadership in Society, Business and Politics)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 1
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1218
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Ph.D.(Public Administration)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1048
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
LL.D.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 5
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1273
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Ed.D.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
Ph.D.(Pharmacy)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1464
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
D.B.A.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
Ph.D.CJA
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
D.Eng.(Biomedical Engineering)
0-2997-2200-30 ต่อ 1506 , 1428 โทรสาร 1408
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการพัฒนา
Ph.D. (International Political Economy and Development)
0-2997-2222 ต่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D.(Communication Arts) (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 4729 หรือ 4681 หรือ 4001-4005
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
D.B.A. (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
Ph.D.(Social Media Technology)

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี   ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

0-2997-2222 ต่อ 4112
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
Ph.D.(Digital Economy)

สำนักงานหลักสูตร คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง 2-402 ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต

0-2997-2222 ต่อ 1002
ระดับปริญญาโท
- กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์ -
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Twilight MBA.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
M.M.(Entrepreneurship)
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
ชั้น 21 อาคาร TST
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1057
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
M.Acc.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 4
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1035
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล
M.Econ.(Digital Economy)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1002
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
M.Sc.(Management of Logistics)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 4182-4183
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
M.B.A. Inter
มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 11ชั้น 12 โทร. 0-997-2222 ต่อ 4117
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Executive MBA

มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 2 ชั้น 3

โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1004
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
M.Sc. (International Digital Business)

วิทยาลัยนานาชาติ                

ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังห

0-2997-2222 ต่อ 4012, 4019
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาษาอังกฤษ)
M.Sc.(Management of Logistics) (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 4183
- กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ -
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
M.P.A.
ตึก 2 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1048
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
M.A.CJA.
ตึก 3 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1283
หลักสูตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
M.Pol.Sc.(Politics and Government)
ตึก 3 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1266
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
LL.M.
ตึก 3 ชั้น 5 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1273
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
M.A.(English for Professions)
ตึก 3 ชั้น 3 โทร 0-2997-2222 ต่อ 1239
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
M.A.DIS
ตึก 11 ชั้น 12 โทร 0-2997-2222 ต่อ 4090,4091
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 1
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
ชั้น 21 อาคาร TST
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1218
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง(การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) (ภาษาอังกฤษ))
M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online) (English Program)

COLLEGE OF SOCIAL INNOVATION RANGSIT UNIVERSITY

              52/347 Phaholyotin Road, Lakhok, Pat

0865390919
- กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
M.F.A.(Design)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 8 ชั้น 2
โทร 0-2997-2222 ต่อ 3571
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
M.F.A.(Computer Art)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 8/1 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 5206
หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
M.Music
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศาลาดนตรีสุริยเทพ ชั้น 2
โทร 0-2997-2222 ต่อ 6259
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
M.Com.Arts
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์
M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 15 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 4729, 4681
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
M.Com.Arts (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 4729/ 4001-4005
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (ภาษาอังกฤษ)
M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing) (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 4729 หรือ 083-198-6333
- กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
M.Eng.(CE)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 4
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3298
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
M.Eng.(ECE)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5 ชั้น 2
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 3229
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.I.T.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชั้น 21 อาคาร TST
โทร 0-2617-5854-8
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
M.S.ITM.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 11 ชั้น 10
โทร 0-2997-2222 ต่อ 4055,4057
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
M.I.S.SMT.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)
M.S.(Computer and Information Management) (Online)
ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร 0-2997-2222 ต่อ 3242, 3245 / 081-696-3446
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาษาอังกฤษ)
M.Eng.(CE) (English Program)
0-997-2222 ต่อ 3298 วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
M.Eng.(ECE) (English Program)
0-2997-2222 ต่อ 3229
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ -
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
M.Sc.(Biotechnology)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 5/2 ชั้น 3
โทร 0-2997-2222 ต่อ 3661
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
M.Sc.(Biomedical Sciences)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1412
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
M.Eng.(Biomedical Engineering)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 1
โทร 0-2997-2222 ต่อ 3661
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
M.Sc.(Oriental Medicine)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4/2 ชั้น 8
โทร 0-2997-2222 ต่อ 5162,5164
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
M.Pharm.(Pharmacy)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 2
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1464
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
M.N.S.AGN.
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 4 ชั้น 4
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1488
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
M.Sc. (Dermatology and Dermatosurgery)
สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมือง จังหว
095 372 8294
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก
M.Sc.(Clinical Optometry)
02-791-6000 ต่อ 4470
- กลุ่มศึกษาศาสตร์ -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ
M.Ed.(Bilingual Education and English Language Teaching)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
M.Ed.(Educational Administration)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
M.Ed.(Curriculum and Instruction)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
M.A.(Science Teaching)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตึก 3 ชั้น 6
โทร 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276