• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
Event Gallery

GRADUATE SCHOOL GAMES ครั้งที่ 18
“การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12”
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาปริญาโท ปริญญาเอก ศึกษาดูงาน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
การอบรมหลักสูตร "มาตรฐานบริการสุขภาพนานาชาติและการบริหารจัดการโรงพยาบาล”
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่2 ทัศนศึกษาดูงานบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) จำกัด บางนา
เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมสัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”