• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
Event Gallery

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
คณะศึกษาดูงานจาก National Taipei University ประเทศไต้หวันมาเยือนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบัญชี ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2561 ณ ประเทศไต้หวัน
เสร็จสิ้นไปแล้วกับงาน Grad Open House 2018
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กิจกรรม “Swing เพื่อสังคม”
GRADUATE SCHOOL GAMES ครั้งที่ 18
“การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12”
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาปริญาโท ปริญญาเอก ศึกษาดูงาน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
การอบรมหลักสูตร "มาตรฐานบริการสุขภาพนานาชาติและการบริหารจัดการโรงพยาบาล”
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่2 ทัศนศึกษาดูงานบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) จำกัด บางนา
เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมสัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”