• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
Event Gallery

กิจกรรม "Graduate Rangsit Games" กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ศึกษาดูงานประเทศจีน
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงาน
New Graduate Students’ Orientation 2019
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารมวลชน ณ สาธารณรัฐเกาหลี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ออกทริปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
Grad Games 2019
เสร็จสิ้นไปแล้วกับงาน Grad OpenHouse 2019
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ ศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (M.M.) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองโอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561
คณะศึกษาดูงานจาก National Taipei University ประเทศไต้หวันมาเยือนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบัญชี ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2561 ณ ประเทศไต้หวัน
เสร็จสิ้นไปแล้วกับงาน Grad Open House 2018
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กิจกรรม “Swing เพื่อสังคม”
GRADUATE SCHOOL GAMES ครั้งที่ 18
“การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12”
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาปริญาโท ปริญญาเอก ศึกษาดูงาน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ศึกษาดูงานประเทศจีน
การอบรมหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่2 ทัศนศึกษาดูงานบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) จำกัด บางนา
เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมสัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”