• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่น ๆ

สมัครเรียน
ผ่านทาง ออนไลน์ ได้เลยที่นี่

สมัครเรียน

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IDP)

- สรุป ลำดับ บฑ.ใหม่ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2560)    Download   
- บฑ.15-1 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท    Download   
- บฑ.15-3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานเพื่อขอสำเร็จการศึกษา    Download   
- ประกาศ แนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 57xxxxเป็นต้นไป    Download   
- ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (นักศึกษารหัสก่อน 57xxxxx)    Download   
- แนวปฏิบัติการศึกษา นักศึกษาแผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) (ปริญญาโท) รหัส 55xxxxx เป็นต้นไป    Download   
- บฑ.18 แบบฟอร์มเสนอรายชื่ออนุมัติปริญญา สำหรับนักศึกษา แผน ข    Download   
- บฑ.12 แบบรายงานผลการสอบการค้นคว้าอิสระ    Download   
- บฑ.11 แบบบันทึกการขอคำปรึกษาแนะนำการค้นคว้าอิสระ    Download   
- บฑ.10 แบบขออนุมัติหัวข้อและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการค้นคว้าอิสระ    Download   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    Download   
- IS/IDP Template 2016    Download   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    Download   

วิทยานิพนธ์ (THESIS)

- สรุป ลำดับ บฑ.ใหม่ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2560)    Download   
- บฑ.7 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา    Download   
- บฑ.15-3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานเพื่อขอสำเร็จการศึกษา    Download   
- บฑ.15-1 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท    Download   
- บฑ.19 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.17 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อ    Download   
- บฑ.16 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ    Download   
- บฑ.14 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.6 ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.5 ผลการสอบวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.4 กำหนดสอบวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.3 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย    Download   
- บฑ.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    Download   
- Chart แนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์    Download   
- Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาโท แผน ก.    Download   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    Download   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    Download   
- ThesisTemplate 2016    Download   

ดุษฎีนิพนธ์ (DISSERTATION)

- สรุป ลำดับ บฑ.ใหม่ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2560)    Download   
- บฑ.7 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา    Download   
- บฑ.15-3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานเพื่อขอสำเร็จการศึกษา    Download   
- บฑ.15-2 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับปริญญาเอก    Download   
- บฑ.19 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.17 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อ    Download   
- บฑ.16 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ    Download   
- บฑ.14 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.6 ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.5 ผลการสอบวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.4 กำหนดสอบวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.3 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย    Download   
- บฑ.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    Download   
- บฑ.9 ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)    Download   
- บฑ.8 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- Chart แนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์    Download   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    Download   
- ThesisTemplate 2016    Download   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    Download   
- Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาเอก    Download   

แบบฟอร์มอื่นๆ

- มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน    Download   
- มรส.19 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา-ลาออก-รับเงินคืน-คืนสถานภาพนักศึกษา    Download   
- มรส. 19.1 แบบคำร้องขอรับเงินทุน    Download   
- มรส.57 แบบคำร้องขอผ่อน -ไม่คิดค่าธรรมเนียม(งวดที่1) New    Download   
- บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชา และขอเทียบวิชาเรียน    Download   
- แบบฟอร์มนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย    Download   
- แบบรายงานและติดตามผลนักศึกษาทุนเรียนดี    Download