• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
แหล่งนำเสนองานวิจัย

สมัครเรียน ผ่านทาง ออนไลน์ ได้เลยที่นี่

สมัครเรียน

แหล่งนำเสนองานวิจัย

- ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยในการงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 จัดงานระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (Santapol College Academic Journal: SCAJ) ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย วิทยาลัยสันตพล    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 "NU Research and Innovation Towards Sustained Society" ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019) : "Growth Mindset, Innovation and Integrated Work-Ready Education" ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2th ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020) ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ TUC Next Gen ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวความคิด "Transforming Thailand with Geospatial Infrastructure" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (The National Graduate Research Conference) ร่วมกับ โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 11 เรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Journal of Science Innovation for Sustainable Development: JSISD)    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับระดับชาติ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ. เชียงใหม่    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความท้าทายต่อมนุษย์สังมศาสตร์ในยุคดิจิตอล" ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2562 ณ Madaly University of Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "การวิจัยสหวิทยาการบนพื้นฐานยุค 5.0" ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2562 ( Ramkhamhang University and International Research Conference 2019) ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25 (International Congress on Sericulture & Silk Industry) ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Tsukuba, lbaraki ประเทศญี่ปุ่น    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10 ) ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 15 จัดงานระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2562 ภายใต้หัวข้อ "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Department)" ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561    ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่    ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น    ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" วันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโยลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association)    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26-28 พ.ย. 2561    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) "Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform" วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จ.ขอนแก่น    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานการวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 (SPUCON2018) วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561    ดูเพิ่มเติม
- ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม The 2018 National Population Conference การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561    ดูเพิ่มเติม
- The 22nd International Society for Business Innovation and Technology Management Conference งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและเทคโนโลยีครั้งที่ 22 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม The 17th National Horticultural Congress 2018 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ดูเพิ่มเติม
- ขอเรียนเชิญการประชุมวิชาระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 21 ธันวาคม 2561    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชถุมวิชาการทางด้านเทคโนดลยีสารสนเทศ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 (NCIT- InCIT 2018) ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น จัดโดย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 "The 10 th National Graduate Research Conference" ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เรื่อง บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018) ในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญร่วมงานThe 5th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2018 “The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS” ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (The Second National Conference on Quality Management And Technology Innovation)ณ หองประชุมฟองจันทร ตึก President จัดโดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2nd International conference and 5th National Conference on Education August 8-9, 2018 “INNOVATION in EDUCATION for SUSTAINABILITY” Faculty of Education, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในกลุ่ม TCI กลุ่มที่่ 2    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ. ตรัง จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ดูเพิ่มเติม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา จัดโดย มหาวิทยาลับบูรพา    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Research Development (Humanities and Social Science) วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ/ปี    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลันนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Sciences and Technology (NUJST) วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ/ปี    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th Internation Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 (Thailand National Conference on Psychology; TNCP 2018) ภายใต้หัวข้อ "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา (Harmony Diversity in Psychology Perspective)" ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS 8 – 10 NOVEMBER 2017 จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญประชุมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 (National Conference on Chemical Management หรือ NCCM-2017) ภายใต้หัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 (National Conference on Chemical Management หรือ NCCM-2017) ภายใต้หัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" จัดในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ The 3rd NIRC, 45th National and 8th International Graduate Research Conference “Driving Research Through Innovative Wisdom” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย RTBEC 2018 : The 4 th RMUTT Global Business and Economic Conference วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    ดูเพิ่มเติม
- การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร    ดูเพิ่มเติม
- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย วิทยาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ    ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา    ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้่งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม    ดูเพิ่มเติม