• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
แหล่งนำเสนองานวิจัย

สมัครเรียน
ผ่านทาง ออนไลน์ ได้เลยที่นี่

สมัครเรียน

แหล่งนำเสนองานวิจัย

- ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดูเพิ่มเติม
- การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเพิ่มเติม
- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย วิทยาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้่งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ดูเพิ่มเติม