• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
แหล่งนำเสนองานวิจัย

สมัครเรียน
ผ่านทาง ออนไลน์ ได้เลยที่นี่

สมัครเรียน

แหล่งนำเสนองานวิจัย

- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เรื่อง บุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมอง ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness (APCG2018) ในวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญร่วมงานThe 5th Greater Mekong Subregion International Conference (GMSIC) 2018 “The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS” ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (The Second National Conference on Quality Management And Technology Innovation)ณ หองประชุมฟองจันทร ตึก President จัดโดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2nd International conference and 5th National Conference on Education August 8-9, 2018 “INNOVATION in EDUCATION for SUSTAINABILITY” Faculty of Education, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในกลุ่ม TCI กลุ่มที่่ 2 ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ. ตรัง จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดูเพิ่มเติม
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา จัดโดย มหาวิทยาลับบูรพา ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Research Development (Humanities and Social Science) วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ/ปี ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลันนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Sciences and Technology (NUJST) วารสารได้ผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ/ปี ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th Internation Conference on Applied Geophysics (Geophysics 2018) ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 (Thailand National Conference on Psychology; TNCP 2018) ภายใต้หัวข้อ "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา (Harmony Diversity in Psychology Perspective)" ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS 8 – 10 NOVEMBER 2017 จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญประชุมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2560 ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 (National Conference on Chemical Management หรือ NCCM-2017) ภายใต้หัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 (National Conference on Chemical Management หรือ NCCM-2017) ภายใต้หัวข้อ “ร่วมขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยให้ปลอดภัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" จัดในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ The 3rd NIRC, 45th National and 8th International Graduate Research Conference “Driving Research Through Innovative Wisdom” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2560 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย RTBEC 2018 : The 4 th RMUTT Global Business and Economic Conference วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดูเพิ่มเติม
- การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูเพิ่มเติม
- การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย วิทยาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา ดูเพิ่มเติม
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้่งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดูเพิ่มเติม
- การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม ดูเพิ่มเติม