• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สมัครเรียน ผ่านทาง ออนไลน์ ได้เลยที่นี่

สมัครเรียน

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IDP)

- แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก (New)    ดาวน์โหลด   
- Template การค้นคว้าอิสระ 2019    ดาวน์โหลด   
- สรุป ลำดับ บฑ.ใหม่ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2560)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.1 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.2 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.3 ผลการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.4 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.5 การเสนอขอเปลี่ยนแปลง หัวข้อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.6 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.8 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    ดาวน์โหลด   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- ประกาศ แนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 57xxxxเป็นต้นไป    ดาวน์โหลด   
- ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (นักศึกษารหัสก่อน 57xxxxx)    ดาวน์โหลด   
- แนวปฏิบัติการศึกษา นักศึกษาแผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) (ปริญญาโท) รหัส 55xxxxx เป็นต้นไป    ดาวน์โหลด   

วิทยานิพนธ์ (THESIS)

- แนวปฏิบัติการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก (New)    ดาวน์โหลด   
- สรุป ลำดับ บฑ.ใหม่ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2560)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.1 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.3 ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.4 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.5 การเสนอขอแก้ไขชื่อหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.6 กำหนดสอบและคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.7 ผลสอบวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.8 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจด้านเนื้อหา    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.9 แบบตรวจสอบความถูกต้องด้านรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.10 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.11 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.12 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มนำส่ง CD และเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (New)***    ดาวน์โหลด   
- APA References – 6th edition    ดาวน์โหลด   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    ดาวน์โหลด   
- Template วิทยานิพนธ์ 2019 (ภาษาไทย)    ดาวน์โหลด   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- Chart แนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์    ดาวน์โหลด   
- Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาโท แผน ก.    ดาวน์โหลด   

ดุษฎีนิพนธ์ (DISSERTATION)

- แนวปฏิบัติการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก (New)    ดาวน์โหลด   
- สรุป ลำดับ บฑ.ใหม่ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2560)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.1 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.2 ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.3 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.5 ผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.6 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.7 การเสนอขอแก้ไขชื่อหัวข้อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.8 กำหนดสอบและคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.9 ผลสอบดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.10 แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจด้านเนื้อหา    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.11 แบบเสนอตรวจสอบความถูกต้องด้านรูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.12 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.13 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.14 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มนำส่ง CD และเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (New)***    ดาวน์โหลด   
- APA 6th Reference Handout    ดาวน์โหลด   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    ดาวน์โหลด   
- Template ดุษฎีนิพนธ์ 2019    ดาวน์โหลด   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- Chart แนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์    ดาวน์โหลด   
- Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาเอก    ดาวน์โหลด   

แบบฟอร์มอื่นๆ

- มรส.61 แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่    ดาวน์โหลด   
- บฑ.31 คำร้องขอเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา    ดาวน์โหลด   
- ใบขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต    ดาวน์โหลด   
- มรส. 24.1 บัตรลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- หนังสือมอบอำนาจ (POWER OF ATTORNEY)    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับแก้ไข)    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ (ฉบับแก้ไข)    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มการขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ (New)***    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์ม และตัวอย่างการโครงการศึกษาดูงาน และทุนสนับสนุนงานวิจัย    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มแสดงความเห็นการขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มการขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย    ดาวน์โหลด   
- แบบรายงานและติดตามผลนักศึกษาทุนเรียนดี    ดาวน์โหลด   
- ทุนเรียนดี (doc)    ดาวน์โหลด   
- ทุนเรียนดี ( PDF)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชา และขอเทียบวิชาเรียน    ดาวน์โหลด   
- บฑ.30 แบบฟอร์มขออนุมัติค่าอาหารว่าง ชา กาแฟ สำหรับนักศึกษา(New)    ดาวน์โหลด   
- มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน    ดาวน์โหลด   
- มรส.19 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษาลาออกรับเงินคืนคืนสถานภาพนักศึกษา    ดาวน์โหลด   
- มรส. 19.1 แบบคำร้องขอรับเงินทุน    ดาวน์โหลด   
- มรส.32 ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา    ดาวน์โหลด   
- มรส.57 แบบคำร้องขอผ่อนชำระค่าเล่าเรียน (สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา)    ดาวน์โหลด