• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่น ๆ

สมัครเรียน
ผ่านทาง ออนไลน์ ได้เลยที่นี่

สมัครเรียน

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IDP)

- สรุป ลำดับ บฑ. ปีการศึกษา 2560_revise 26-04-61    Download   
- แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก    Download   
- บฑ.ข.3 ผลการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ข.8 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- IS/IDP Template 2017    Download   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    Download   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    Download   
- บฑ.ข.7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ข.6 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท)    Download   
- บฑ.ข.5 การเสนอขอเปลี่ยนแปลง หัวข้อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ข.4 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ข.2 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ข.1 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   

วิทยานิพนธ์ (THESIS)

- สรุป ลำดับ บฑ. ปีการศึกษา 2560_revise 26-04-61    Download   
- แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก    Download   
- บฑ.ก.12 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ก.7 ผลสอบวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ก.9 แบบตรวจสอบความถูกต้องด้านรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์    Download   
- Thesis Template 2017    Download   
- Chart แนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์    Download   
- Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาโท แผน ก.    Download   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    Download   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    Download   
- บฑ.ก.11 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ก.10 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท)    Download   
- บฑ.ก.8 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจด้านเนื้อหา    Download   
- บฑ.ก.6 กำหนดสอบและคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ก.5 การเสนอขอแก้ไขชื่อหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ก.4 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ก.3 ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ก.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.ก.1 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   

ดุษฎีนิพนธ์ (DISSERTATION)

- สรุป ลำดับ บฑ. ปีการศึกษา 2560_revise 26-04-61    Download   
- แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก    Download   
- บฑ.อ.9 ผลสอบดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.อ.14 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- Thesis Template 2017    Download   
- Chart แนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์    Download   
- Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาเอก    Download   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    Download   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    Download   
- บฑ.อ.13 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.อ.12 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)    Download   
- บฑ.อ.11 แบบเสนอตรวจสอบความถูกต้องด้านรูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์    Download   
- บฑ.อ.10 แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจด้านเนื้อหา    Download   
- บฑ.อ.8 กำหนดสอบและคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.อ.7 การเสนอขอแก้ไขชื่อหัวข้อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.อ.6 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.อ.5 ผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.อ.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.อ.3 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.อ.2 ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   
- บฑ.อ.1 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    Download   

แบบฟอร์มอื่นๆ

- ทุนเรียนดี (doc)    Download   
- ทุนเรียนดี ( PDF)    Download   
- มรส.32 ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา    Download   
- ใบมอบอำนาจ    Download   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 53xxxxx ถึง รหัส 57xxxxx (ระดับปริญญาเอก)    Download   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 53xxxxx ถึง รหัส 57xxxxx (ระดับปริญญาโท)    Download   
- แบบฟอร์มการขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน    Download   
- แบบฟอร์มแสดงความเห็นการขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา    Download   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค S ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    Download   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1 และ ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    Download   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 57xxxxx ถึง รหัส 60xxxxx (ระดับปริญญาโท)    Download   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 57xxxxx ถึง รหัส 60xxxxx (ระดับปริญญาเอก)    Download   
- แบบรายงานและติดตามผลนักศึกษาทุนเรียนดี    Download   
- แบบฟอร์มนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย    Download   
- บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชา และขอเทียบวิชาเรียน    Download   
- มรส.57 แบบคำร้องขอผ่อน -ไม่คิดค่าธรรมเนียม(งวดที่1) New    Download   
- มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน    Download   
- มรส.19 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา-ลาออก-รับเงินคืน-คืนสถานภาพนักศึกษา    Download   
- มรส. 19.1 แบบคำร้องขอรับเงินทุน    Download