• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

สมัครเรียน ผ่านทาง ออนไลน์ ได้เลยที่นี่

สมัครเรียน

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IDP)

- Template การค้นคว้าอิสระ 2017    ดาวน์โหลด   
- GS.B1 Proposal for Independent Study Advisor Appointment to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- Plagiarism Checking Certificate    ดาวน์โหลด   
- GS.B8 Proposal for Graduation and Degree Approval by the Graduate School of Rangsit university    ดาวน์โหลด   
- GS.B7 Evidence of Participation in Independent Study Publication    ดาวน์โหลด   
- GS.B6 Information and Details of Independent Study Publication    ดาวน์โหลด   
- GS.B5 Proposal for Independent Study Title Change to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.B4 Proposal for Independent Study Advisor Change to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.B3 Report of Independent Study Examination Result to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.B2 Proposal for Independent Study Examination Committee Appointment to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- APA References – 6th edition    ดาวน์โหลด   
- สรุป ลำดับ บฑ. ปีการศึกษา 2560_revise 26-04-61    ดาวน์โหลด   
- แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.3 ผลการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.8 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    ดาวน์โหลด   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอสำเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.6 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.5 การเสนอขอเปลี่ยนแปลง หัวข้อเรื่องการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.4 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.2 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ข.1 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   

วิทยานิพนธ์ (THESIS)

- บฑ.ก.7 ผลสอบวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- Template Thesis 2018 (English)    ดาวน์โหลด   
- Template วิทยานิพนธ์ 2017 (ภาษาไทย)    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มนำส่ง CD และเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (New)***    ดาวน์โหลด   
- GS.A.1 Proposal for Thesis Advisor Appointment to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- Thesis Manuals    ดาวน์โหลด   
- Plagiarism Checking Certificate    ดาวน์โหลด   
- GS.A.12 Proposal for Graduation and Degree Approval by the Graduate School of Rangsit university    ดาวน์โหลด   
- GS.A.11 Evidence of Participation in Master Thesis Publication for the Submission of Graduation Request to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.A.10 Information and Details of Master’s Thesis Publication    ดาวน์โหลด   
- GS.A.9 Proposal for Master Thesis Typing Format Checking to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.A.8 Proposal of Master Thesis Draft for Content Approval to Advisor    ดาวน์โหลด   
- GS.A.7 Report of Thesis Examination Result to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.A.6 Report of Examination Agenda and Master Thesis Defense Committees to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.A.5 Request for Thesis Title Change to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.A.4 Proposal for Thesis Advisor Change to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.A.3 Report of Thesis Examination Result to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.A.2 Proposal for Thesis Examination Committee Appointment to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- APA References – 6th edition    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มนำส่ง CD และเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย    ดาวน์โหลด   
- สรุป ลำดับ บฑ. ปีการศึกษา 2560_revise 26-04-61    ดาวน์โหลด   
- แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.12 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.7 ผลสอบวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.9 แบบตรวจสอบความถูกต้องด้านรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์    ดาวน์โหลด   
- Chart แนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์    ดาวน์โหลด   
- Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาโท แผน ก.    ดาวน์โหลด   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    ดาวน์โหลด   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.11 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.10 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.8 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจด้านเนื้อหา    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.6 กำหนดสอบและคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.5 การเสนอขอแก้ไขชื่อหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.4 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.3 ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.ก.1 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   

ดุษฎีนิพนธ์ (DISSERTATION)

- บฑ.อ.9 ผลสอบดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มนำส่ง CD และเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย (New)***    ดาวน์โหลด   
- Thesis Manuals    ดาวน์โหลด   
- Plagiarism Checking Certificate    ดาวน์โหลด   
- GS.D.14 Proposal for Graduation and Degree Approval by the Graduate School of Rangsit university    ดาวน์โหลด   
- GS.D.13 Evidence of Participation in Dissertation Publication    ดาวน์โหลด   
- GS.D.12 Information and Details of Dissertation Publication    ดาวน์โหลด   
- GS.D.11 Proposal for Dissertation Typing Format Checking    ดาวน์โหลด   
- GS.D.10 Dissertation Draft Proposal for Content Approval to Advisor    ดาวน์โหลด   
- GS.D.9 Report of Doctoral Thesis Examination Result to the Graduate School of Rangsit University    ดาวน์โหลด   
- GS.D.8 Report of Examination Agenda and Doctoral Thesis Defense Committee to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.D.7 Request for Doctoral Thesis Title Change to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.D.6 Proposal for Thesis Advisor Change to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.D.5 Report of Doctoral Thesis Proposal Examination Result to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.D.4 Proposal for Thesis Examination Committee Appointment to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.D.3 Proposal for Thesis Advisor Appointment to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.D.2 Proposal for Qualifying Examination Result to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- GS.D.1 Proposal for Qualifying Examination Committee Appointment to the Graduate School    ดาวน์โหลด   
- Template ดุษฎีนิพนธ์ 2017    ดาวน์โหลด   
- APA References – 6th edition    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มนำส่ง CD และเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย    ดาวน์โหลด   
- สรุป ลำดับ บฑ. ปีการศึกษา 2560_revise 26-04-61    ดาวน์โหลด   
- แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอก    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.9 ผลสอบดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.14 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- Chart แนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์    ดาวน์โหลด   
- Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาเอก    ดาวน์โหลด   
- ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา    ดาวน์โหลด   
- คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.13 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน เพื่อขอสำเร็จการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.12 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.11 แบบเสนอตรวจสอบความถูกต้องด้านรูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.10 แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ฉบับร่างให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจด้านเนื้อหา    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.8 กำหนดสอบและคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.7 การเสนอขอแก้ไขชื่อหัวข้อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.6 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.5 ผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.4 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.3 การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.2 ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   
- บฑ.อ.1 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต    ดาวน์โหลด   

แบบฟอร์มอื่นๆ

- ทุนเรียนดี (doc)    ดาวน์โหลด   
- ทุนเรียนดี ( PDF)    ดาวน์โหลด   
- มรส.32 ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา    ดาวน์โหลด   
- ใบมอบอำนาจ    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 53xxxxx ถึง รหัส 57xxxxx (ระดับปริญญาเอก)    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 53xxxxx ถึง รหัส 57xxxxx (ระดับปริญญาโท)    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มการขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มแสดงความเห็นการขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค S ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค 1 และ ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 57xxxxx ถึง รหัส 60xxxxx (ระดับปริญญาโท)    ดาวน์โหลด   
- กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา รหัส 57xxxxx ถึง รหัส 60xxxxx (ระดับปริญญาเอก)    ดาวน์โหลด   
- แบบรายงานและติดตามผลนักศึกษาทุนเรียนดี    ดาวน์โหลด   
- แบบฟอร์มนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย    ดาวน์โหลด   
- บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชา และขอเทียบวิชาเรียน    ดาวน์โหลด   
- มรส.57 แบบคำร้องขอผ่อน -ไม่คิดค่าธรรมเนียม(งวดที่1) New    ดาวน์โหลด   
- มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน    ดาวน์โหลด   
- มรส.19 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา-ลาออก-รับเงินคืน-คืนสถานภาพนักศึกษา    ดาวน์โหลด   
- มรส. 19.1 แบบคำร้องขอรับเงินทุน    ดาวน์โหลด