• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
GRADUATE SCHOOL GAMES ครั้งที่ 18

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

GRADUATE SCHOOL GAMES ครั้งที่ 18
   ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.รังสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งในงานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กพ.ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

ผลรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่ง
1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ได้แก่ ทีม Lanla 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้แก่ ทีม แทนคุณ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจาก รศ.วิสูตร จิระดำเกิง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แก่ ทีม CEN 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. รางวัลคะแนนสูงสุด ชาย ถ้วยรางวัลจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้แก่ พลเอกสราวุฒิ ชลออยู่ จากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. รางวัลคะแนนสูงสุด หญิง ถ้วยรางวัลจาก ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
6. รางวัลบู้บี้ ทีม ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ทีม IDIS หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
7. รางวัลบู้บี้ ชาย ถ้วยรางวัลจาก ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายรัฐชนม์ วรพิพัฒน์ จากทีมหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
8. รางวัลบู้บี้ หญิง ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แก่ นางสาวสิริโสภา จิวจินดา จากทีมหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง