• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารมวลชน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

S__14549012 S__14549013 S__14549018 S__14549014  S__14549016 S__14549017  S__14549015 S__14549019 

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารมวลชน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562