• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารมวลชน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ศึกษาดูงานด้านการสื่อสารมวลชน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562