• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

MM001_MM_180418_0001 MM001_MM_180418_0002 MM001_MM_180418_0003 MM001_MM_180418_0004 MM001_MM_180418_0005 MM001_MM_180418_0006 MM001_MM_180418_0007 MM001_MM_180418_0008 MM001_MM_180418_0009 MM001_MM_180418_0010 MM001_MM_180418_0011 MM001_MM_180418_0012 MM001_MM_180418_0013 MM001_MM_180418_0014 MM001_MM_180418_0015 MM001_MM_180418_0016 MM001_MM_180418_0017 MM001_MM_180418_0018 MM001_MM_180418_0019

 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2561