• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
New Graduate Students’ Orientation 2019

New Graduate Students’ Orientation 2019

บัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี และ ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ เป็นการต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรังสิต และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Secrets to Becoming a Successful Executive” โดย นายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ อุปนายกต่างประเทศ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

01 RSU_140962-152318 02 RSU_140962-152557 03 RSU_140962-152701 04 RSU_140962-152704 05 RSU_140962-152830 06 RSU_140962-152844 07 RSU_140962-153047 08 RSU_140962-153005 09 RSU_140962-154528 10 RSU_140962-170137

 

และการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แก่ ดร.พนม สีหาบุตร ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น แก่ นายกิจเกษม  คล้ายกรุต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นายกิตติ  น้าวเนือง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นายกิตติวัฒน์ ดิษฐประเสริฐ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ เรืออากาศโท วิชัย  เปลี่ยนศรีเพ็ชร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นายลัญจกร ตระกูลภิรมย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และนายสุวิทย์  สาสนพิจิตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

11 RSU_140962-170428 12 RSU_140962-170947-2 13 RSU_140962-171041 14 RSU_140962-171107 15 RSU_140962-171200 16 RSU_140962-171249-2 17 RSU_140962-171348 18 RSU_140962-171457 19 RSU_140962-171636 20 RSU_140962-151719 21 RSU_140962-171812 RSU_140962-152356 RSU_140962-152403 RSU_140962-152421 RSU_140962-153319 RSU_140962-153328 RSU_140962-153342 RSU_140962-153408 RSU_140962-155123 RSU_140962-155519 RSU_140962-155621 RSU_140962-172736 RSU_140962-172739 RSU_140962-172743 RSU_140962-173028 RSU_140962-173413