• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
คณะศึกษาดูงานจาก National Taipei University ประเทศไต้หวันมาเยือนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2561 คณะศึกษาดูงานจาก National Taipei University ประเทศไต้หวัน นำโดย Professor Jenn-Shyong Kuo, Asst.Prof. She-Chih Chiu พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโท มาเยือนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยร่วมกันระหว่าง National Taipei University ที่ทำร่วมกับคณะบัญชี โดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างอาจารย์และนักศึกษาจากทั้งสองฝ่ายในประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่กระทบต่อวิชาชีพบัญชี ก่อนเดินทางกลับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของ National Teipai University ได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ เครื่องบินจำลองเพื่อการเรียนรู้ของสาขาวิชาธุรกิจการบิน Chef school ของสาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คลีนิกแพทย์แผนไทยของคณะแพทย์แผนตะวันออก และศาลาดนตรีสุริยะเทพ