• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ ศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ ศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2562