• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
Grad Games 2019

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

Grad Games 19 บัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ในกิจกรรมกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 Graduate Rangsit Games เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ได้พบเจอ ปฏิสัมพันธ์ ร่วมสุนกกับเกม รับของแจกมากมาย และรับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ประเภท ทีม ถ้วยรางวัลจากอธิการบดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ได้แก่ทีม Ph.D.นิเทศศาสตร์ 2 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท ทีม ถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร ได้แก่ ทีม Uncle นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท ทีม ถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ ได้แก่ ทีม XYZ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รางวัลบู้บี้ ประเภท ทีม ถ้วยรางวัลจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร ได้แก่ ทีม จ.ร.ว. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รางวัลคะแนนสูงสุด บุคคลชาย ถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ได้แก่ ร.ต.เจษฎา ชาตศิลป์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รางวัลคะแนนสูงสุด บุคคลหญิง ถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์ ได้แก่ ณัฐธิดา คงสมพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รางวัลบู้บี้บุคคล ชาย ถ้วยรางวัลจาก ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ อภิชา บุญรังษี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รางวัลบู้บี้บุคคล หญิง ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ฐิตารีย์ ค้าคล่อง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้