• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่2 ทัศนศึกษาดูงานบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) จำกัด บางนา

P1011315 P1011331 P1011334 P1011341 P1011344 P1011347 P1011352 P1011356 P1011361 P1011363 P1011368 P1011369 P1011371 P1011375 P1011398

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่2 ทัศนศึกษาดูงานบริษัท DHL Supply Chain (Thailand) จำกัด บางนา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560