• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

      วันที่ 24-25 มีนาคม 2560 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยนายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธะรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร กลุ่ทตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย ต่อมาในช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ กลามนิติพยาธิวิทยา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหาอาชญากรรมในสังคมปัจจุบัน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนางานยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น