• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ศึกษาดูงานประเทศจีน

 

     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีทัศนคติที่เปิดกว้าง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา จึงจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่จะให้ประโยชน์ในการเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองของนักศึกษาให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงและหรือการเขียนวิทยานิพนธ์ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมจึงจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่ได้รับฟังการบรรยายภาพรวมด้านกระบวนการยุติธรรม จากสถานกงสุลคุนหมิง และระบบการบริหารงานตำรวจของวิทยาลัยการตำรวจ (YUNNAN POLICE COLLEGE ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีนในระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา