• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงาน

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงาน จำนวน 3 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยราชราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ก่อประโยชน์ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับดนตรี ผลจากการดำเนินงานทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และได้รับมุมมองในการศึกษาดนตรีที่ต่างออกไป และทัศนคติต่อการศึกษาดนตรี วัตถุประสงค์ แรงจูงใจในการศึกษาในแต่ละจังหวัด เนื่องจากมีการเรียนการสอน อุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ ที่ต่างกัน รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่ออาชีพการงานที่นักศึกษาให้สนใจและได้รับองค์ความรู้ในเชิงการจัดการระบบการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่มีวิธีการการจัดการที่ต่างแตกกัน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองการเรียนการสอนนักศึกษาได้เรียนรู้ว่าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างพื้นที่ ต้องปรับการเรียนการสอนตามพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของจังหวัดนั้นๆ เช่น ทั้ง 3 มหาวิทยาลัยต่างมุ่งเน้นการเรียนการสอนดนตรีขั้นพื้นฐาน และการประกอบอาชีพครูหลังศึกษาจบระดับปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นพื้นฐานอาชีพการสอนในระดับประถมและมัธยมทั้ง 3 มหาวิทยาลัย แต่บางมหาวิทยาลัยที่จะเน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลให้ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2562

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ จังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน พ.ศ. 2562