• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาปริญาโท ปริญญาเอก ศึกษาดูงาน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการวิทยาลัยรัฐกิจและผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาปริญาโท ปริญญาเอก ศึกษาดูงาน ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี