• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

phdcja001_180308_0001 phdcja001_180308_0002 phdcja001_180308_0003 phdcja001_180308_0004 phdcja001_180308_0005 phdcja001_180308_0006

 

    วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00- 15.00 น. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยนายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบพยานเอกสาร กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มพิสูจน์บุคคลสูญหาย ต่อมาในช่วงบ่ายเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ กลามนิติพยาธิวิทยา เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสภาพปัญหาอาชญากรรมในสังคมปัจจุบัน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนางานยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น