• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ออกทริปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Ph.D. Communication Arts ออกทริปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562