• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ออกทริปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

S__14549028 S__14549029 S__14549030 S__14549031 S__14549033 S__14549034 S__14549035 S__14549036S__14549032

 

คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Ph.D. Communication Arts ออกทริปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562