• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
กิจกรรม “Swing เพื่อสังคม”

society_180306_0007 society_180306_0008 society_180306_0009 society_180306_0010 society_180306_0011 society_180306_0012 society_180306_0013 society_180306_0014 society_180306_0015 society_180306_0016 society_180306_0001 society_180306_0002 society_180306_0003 society_180306_0004 society_180306_0005 society_180306_0006 

 

    ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม “Swing เพื่อสังคม” กิจกรรม ดีดีของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมจัดโดย หลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Online) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ผู้นำรักบริหารเพื่อสังคม) โดยจัดขึ้นเพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ อาทิ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรมปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจ.กระบี่ ของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต