• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
กิจกรรม “Swing เพื่อสังคม”

Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image
Blog Post Image

    ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม “Swing เพื่อสังคม” กิจกรรม ดีดีของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมจัดโดย หลักสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Online) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ผู้นำรักบริหารเพื่อสังคม) โดยจัดขึ้นเพื่อหารายได้เป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ อาทิ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรมปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจ.กระบี่ ของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต