• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005
Hot News

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561
ม.รังสิต มอบสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเทอมให้แก่ นศ. และศิษย์เก่า “RSU Family”
ม.รังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560
นักศึกษาทุกคณะวิชาเข้าทำการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกประเภทการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2560
ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้จองชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เสวนาในหัวข้อเรื่อง “Start up for the Next”
สัมมนาเรื่อง “พลังโซเชียลมีเดียเพื่อธุรกิจ 4.0” จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน 25 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 19.00 น. ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ต ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประกวด โครงการประกวดภาพการ์ตูนไอเดีย ปี 2017
สัมมนาเรื่อง “กฎหมายปฏิรูปที่ดิน และการถือครองที่ดิน”
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม
ขอเชิญร่วมส่งบทความ “การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
สัมมนาการถ่ายภาพและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ “Digital Content”
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “Our Beloved King Rama 9”