• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

Doctor of Engineering (Biomedical Engineering)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย) (2) สำเนาใบปริญญาบัตร (3) Transcript (4) ผลสอบ RSU-TEST / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC / CEFR (5) สำเนาทะเบียนบ้าน (6) สำเนาบัตรประชาชน (7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ (8) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันอุดม• รับผู้จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณสมบัติตามความเห็นชอบของหลักสูตร


การสอบคัดเลือก


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1428 หรือ 1506

Website : http://bme.rsu.ac.th/

e-mail :


สมัครเรียน