• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

M.Sc. (International Digital Business)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร
 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
 4. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
 5. สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหน


  การสอบคัดเลือก

  สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยนานาชาติ  ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต


  การลงทะเบียน

  • ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


  ระบบการศึกษา

  1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

  2. ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี

  3. ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในการเรียนการสอน


  รายละเอียดหลักสูตร

  Total credit :

  Class time :

  Tuesday-Thursday, 18.00-21.00
  Sunday, 09.00-18.00

  Tuition fee/credit, baht :

  credit: 6,000 THB / credits

  Academic support fee, baht :

  Program fee, baht :

  One Year Program Fee : 268,700 THB

  Contact :

  Phone : 062-651-4232

  Website : https://www.rsuip.org/programmes/postgraduate/international-digital-business

  e-mail : rsuip@rsu.ac.th