• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

Doctor of Business Administration (English Program)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TU-GET / TOEIC /CEFR
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(8) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli

 


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

1. รับผู้จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
2. ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TOEIC หรือ CEFR


การสอบคัดเลือก

1. พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
2. สอบสัมภาษณ์ และแนวความคิดเบื้องต้นในการทำดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3. พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ

 


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 63 หน่วยกิต • การศึกษา แบบ 1 สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ
• การศึกษา แบบ 2 สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
• เรียน วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1004

Website :

e-mail : grad@rsu.ac.th


สมัครเรียน