• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Doctor of Engineering (Civil Engineering)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(8) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
• มีผลการเรียนระดับปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ
• มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ คณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
• ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP


การสอบคัดเลือก

• พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
• สอบสัมภาษณ์ และแนวความคิดเบื้องต้นในการทำดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
• พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• การศึกษา แผน ก.แบบ 2.2 ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
• เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 21.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• รับนักศึกษาภาคการศึกษาละ 5 คน


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

48 หน่วยกิต และ 72 หน่วยกิต

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

48 หน่วยกิต แบ่งชำระ ภาคละ 40,000 บาท (6ภาคการศึกษา)

72 หน่วยกิต แบ่งชำระ ภาคละ 40,000 บาท (8ภาคการศึกษา)

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 3298

Website : -

e-mail : nantanat.p@rsu.ac.th


สมัครเรียน