• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Education (Educational Studies)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC /CEFR
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(8) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• แบบ 1.1 แบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว สำเร็จปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และจบการศึกษาโดยการทำ วิทยานิพนธ์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง มีประสบการณ์การทำงาน
• แบบ 2.1 เรียนรายวิชา 4 วิชา และทำดุษฎีนิพนธ์(36 หน่วยกิต) จบปริญญาโทในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง มีประสบการณ์ทำงาน
• ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS


การสอบคัดเลือก

• พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
• สอบสัมภาษณ์ และแนวความคิดเบื้องต้นในการทำดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
• พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หลักสูตร แบบ 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
• พบอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานดุษฎีนิพนธ์อย่างสม่ำเสมอ และเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาย่อยทางวิชาการทุกภาคการศึกษา
• เรียน วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือ วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

48 หน่วยกิต แบ่งชำระ ภาคละ 100,000 บาท (6 ภาคการศึกษา)

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1275,1276

Website : -

e-mail : edu_info@rsu.ac.th


สมัครเรียน