• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

Master of Education (Teaching Science)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ หรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้อง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่เกิน 5 ปี


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน


การลงทะเบียน


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค
• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 50 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก แบบ ก.2 ศึกษารายวิชา ฝึกปฏิบัติ และทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย 200,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 515 บาท
    • แบ่งจ่ายภาคละ 50,000 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th หรือ kanchanprasert@gmail.com


สมัครเรียน