• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Communication Arts

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา (กรณีที่นักศึกษาจบไม่ตรงสาขาต้องเรียนปรับพื้นฐาน) (รับจำนวน 30 คน)


การสอบคัดเลือก

• ทดสอบความรู้และทักษะด้านการสื่อสารโดยการสอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต (2 ภาคเรียนต่อปี ระยะเวลาการศึกษา 18 เดือน)
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• การศึกษา แผน ข. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
• เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 204,000 บาท
    • ค่าสมัครสอบ 515 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 15,000 บาท
    • วิชาปรับพื้นฐาน 3 วิชา 31,000 บาท (บางรายวิชาอาจได้รับการยกเว้น)
    • ค่าประกันแรกเข้า 2,000 บาท (เรียนจบได้รับคืนในกรณีไม่ทำของเสียหาย)

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 4729/ 4001-4005

Website : https://www.facebook.com/GradCommArtsRSU/?fref=ts หรือ @GradCommArtsRSU

e-mail : gradcommarts.rsu@gmail.com


สมัครเรียน