• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาอังกฤษ

Master of Education (Bilingual Education and English Language Teaching)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา คะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างต่ำ 2.5 หรือตามเกณฑ์การรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
• ผ่านข้อสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ มีคะแนนทดสอบ TOEFL(Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 6 ตึก 3


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 4 ภาคการศึกษา
• ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการเรียนการสอน
• เรียน วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 204,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 515 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 15,000 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1275, 1276 / 081-720-3313

Website : -

e-mail : class_edu@yahoo.com


สมัครเรียน