• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

Master of Fine Arts (Computer Art)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อาร์ต คอมพิวเตอร์กราฟิก ดิจิตอลอาร์ต ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563


การลงทะเบียน

• วันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• การศึกษา แผน ข. โครงการวิจัยงานออกแบบส่วนบุคคล
• เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.30-21.30 น. และ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารคุณหญิงพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต
• เปิดเรียน วันที่ 24 สิงหาคม 2563


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 252,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    1. ค่าสมัครสอบ 515 บาท
    2. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,000 บาท
    3. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 15,000 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 5214,5201

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th


สมัครเรียน