• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

Master of Fine Arts (Design)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร 2 ฉบับ
(3) Transcript 2 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 2 ฉบับ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา (กรณีที่นักศึกษาจบไม่ตรงสาขาต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน)


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ


การลงทะเบียน

• ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 43 หน่วยกิต ระบบทวิภาคภาค
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• การศึกษา แผน ข. โครงการวิจัยงานออกแบบส่วนบุคคล
• เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารคุณหญิงพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 244,000 บาท
    • ค่าสมัครสอบ 515 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 18,000 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 3571 / 0890344365 จันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

Website : www.mfa-d.com

e-mail : grad@rsu.ac.th หรือ rsu.mfa@gmail.com


สมัครเรียน