• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Master of Nursing Science (Adult and Gerontological Nursing)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางการพยาบาล และมีประสบการณ์ปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์(ตึก 4)


การลงทะเบียน

• ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต
• แผนการศึกษา แผน ก ทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 229,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 515 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,000 บาท
    • ค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติ/ห้องปฏิบัติการรายวิชาละ 5,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 15,000 บาท • ภาคฤดูร้อน 7,500 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1489

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th


สมัครเรียน