• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

Master of Science (Pharmacy)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในหลักสูตรปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิตด้วยผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
• มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์เห็นสมควร


การสอบคัดเลือก


การลงทะเบียน

• ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค
• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก แบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ / แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ คณะภสัชศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จ.ปทุมธานี


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 288,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 515 บาท
    • ค่าใช้จ่ายอัตราคงที่ภาคการศึกษาละ 72,000 บาท

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1478

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th


สมัครเรียน