• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

M.Pharm.(Pharmacy)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2562


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• อาคารรัตนคุณากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
  ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005
  ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0-2997-2222 ต่อ 4182-3
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 1-12 มิถุนายน 2562 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 1-17 กรกฎาคม 2562 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 1-14 สิงหาคม 2562 ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในหลักสูตรปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิตด้วยผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
• มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์เห็นสมควร


การสอบคัดเลือก


การลงทะเบียน

• ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค
• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก แบบ ก1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ / แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ คณะภสัชศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จ.ปทุมธานี


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 288,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าใช้จ่ายอัตราคงที่ภาคการศึกษาละ 72,000 บาท

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1478

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th