• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science (Dermatology and Dermatosurgery) (International Program)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย) (2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript (4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน (6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
(7) ใบเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะนักศึกษาไทย
(8) ใบรับรองแพทย์ (ใช้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ลงนามและประทับตราโดยแพทย์ผู้ตรวจ)
(9) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(10) แพทย์ที่สังกัดราชการ ต้องแนบหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาตามขั


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก


• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย ทั้งในหรือต่างประเทศ มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
• ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
• มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ยกเว้นนักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือนักศึกษาไทยที่จบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ความรู้ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทย


การสอบคัดเลือก


• ณ สถาบันโรคผิวหนัง
• สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบจะพิจารณาจากความรู้ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และจดหมายแนะนำ


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา


• ระบบทวิภาค หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / สถาบันโรคผิวหนัง


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 860,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
• ค่าสมัครสอบ 515 บาท
• ค่าหน่วยกิตๆ ละ 20,000 บาท
• ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 15,000 บาท

• ค่าประกันของเสียหาย 2000 บาท

• ค่าประกันสุขภาพ 2700 บาท(**เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ) /1ปีการศึกษา • ค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท/1ปีการศึกษา

Contact :

Phone : 095 372 8294

Website : www.rsu.ac.th/medicine

e-mail : grad@rsu.ac.th


สมัครเรียน