• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

Doctor of Philosophy (Communication Arts) (English Program)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-TEST / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC / CEFR
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(8) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาโทนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
• ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-TEST หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TOEIC หรือ CEFR

 


การสอบคัดเลือก

• พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
• สัมภาษณ์และนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย 1 เรื่อง ห้อง 15-221 ตึก 15 / เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ
• พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต (โปรดติดต่อหลักสูตรก่อนลงทะเบียน)


ระบบการศึกษา

• หลักสูตร 3 ปีการศึกษา หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
• การศึกษา แบบ 1.1 (ทำดุษฎีนิพนธ์) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านนิเทศศาสตร์ (เวลาเรียน: เข้าพบอาจารย์ตามนัดหมาย)
• การศึกษา แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททุกสาขา (เวลาเรียน: ตามนัดหมาย)

 


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 600,000 บาท จำนวน 6 ภาคการศึกษา

แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 100,000 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 4729 หรือ 4681 หรือ 4001-4005

Website : FB Fanpage : @GradCommArtsRSU

e-mail : gradcommarts.rsu@gmail.com


สมัครเรียน