• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล

Doctor of Philosophy (Digital Economy)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC / CEFR
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
 • ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CEFR หรือ CU-TEP


การสอบคัดเลือก

 • พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
 • พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CEFR หรือ CU-TEP


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

 • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 • การศึกษา แบบ 1.1 (ทำดุษฎีนิพนธ์)
 • เรียน: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา  30 - 16.30 น. หรือวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา  17.00 - 21.00 น. หรือวันเสาร์ – วันอาทิตย์       เวลา  09.00 - 17.00 น.


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

48 หน่วยกิต

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

 • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 • การศึกษา แบบ 1.1 (ทำดุษฎีนิพนธ์)
 • การศึกษา แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1002

Website : https://econ.rsu.ac.th/econ/en/home-2

e-mail : tanpat.k@rsu.ac.th


สมัครเรียน