• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Doctor of Philosophy (Information Technology)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC / CEFR
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก


• สำหรับผู้จบปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีผลการเรียน
ระดับปริญญาโทเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5 หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
• ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CEFR หรือ CU-TEP


การสอบคัดเลือก

• พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
• สอบสัมภาษณ์ และแนวความคิดเบื้องต้นในการทำดุษฎีนิพนธ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ณ ชั้น 10 ตึก 11
• พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค (ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม) (ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม) (ภาคฤดูร้อน มิถุนายน-กรกฎาคม)
• การศึกษา แบบ 1.1 ปริญญาโท ทำดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ปริญญาโท เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
• รับนักศึกษาภาคการศึกษาละ 10 คน
• เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

48 หน่วยกิต และ 72 หน่วยกิต

Class time :

เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

48 หน่วยกิต แบ่งชำระ ภาคละ 75,000 บาท (6ภาคการศึกษา)

72 หน่วยกิต แบ่งชำระ ภาคละ 95,000 บาท (6ภาคการศึกษา)

 

 

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 4069 / 092-393-6655

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th


สมัครเรียน