• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

Doctor of Philosophy (Pharmacy)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC /CEFR
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(8) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) รับรอง
• หลักสูตรแบบ 1.2 และ 2.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) รับรอง และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ • พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CEFR หรือ CU-TEP หรือ TOEIC หรือ CEFR
• ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรจะแจ้งให้ทราบ


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ผู้ที่จบปริญญาโท ตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต การศึกษา แบบ 1.1 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ / แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์
• ผู้ที่จบปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต การศึกษา แบบ 1.2 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ / แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์
• เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือเรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ 8.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

48 หน่วยกิต แบ่งชำระ ภาคละ 82,000 บาท (6ภาคการศึกษา)

72 หน่วยกิต แบ่งชำระ ภาคละ 82,000 บาท (8ภาคการศึกษา)

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1478

Website : -

e-mail : grad@.rsu.ac.th


สมัครเรียน