• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

Doctor of Philosophy (Social Media Technology)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) ผลสอบ RSU-test / TOEFL / IELTS / CU-TEP / TOEIC / CEFR
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สำเนาบัตรประชาชน
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท
  • ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CEFR หรือ CU-TEP


การสอบคัดเลือก

  • พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
  • สอบสัมภาษณ์
  • พิจารณาจากผลการสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CEFR หรือ CU-TEP


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 


ระบบการศึกษา


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

48 หน่วยกิต

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

  • หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
  • การศึกษา แบบ 1.1 (ทำดุษฎีนิพนธ์)
  • การศึกษา แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)
  • เรียน: วันเสาร์ – วันอาทิตย์       เวลา  00 - 17.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย  420,000 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 4112

Website : http://it.rsu.ac.th/smt

e-mail : supachat.k@rsu.ac.th


สมัครเรียน