• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต)

M.S.(Computer and Information Management) (Online)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา


การสอบคัดเลือก

• สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ระบบทวิภาคภาค (2 ปี)
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• การศึกษา แผน ข. สอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive)


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 156,000 บาท (ลงทะเบียนภาษาอังกฤษ 9,000 บาท)
    • เหมาจ่ายรายวิชาละ 12,000 บาท

Contact :

Phone : • วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร โทร 0-2997-2222 ต่อ 4055 / 085-423-2918 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
         • สำนักงาน RSU Cyber University ตึก 5 ชั้น 2 ห้อง 236 โทร 0-2997-2222 ต่อ 3242, 3245 / 081-696-3446 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

Website : https://cyberuonline.rsu.ac.th

e-mail : msitmonline@rsu.ac.th หรือ natthiya.s@rsu.ac.th หรือ grad@rsu.ac.th