• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

M.Acc.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ตรวจสอบกำหนดการและลงชื่อสอบ RSU-test ที่ www.rsu.ac.th/reli


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
• ผู้ที่จบหรือเคยปริญญาโท หรือ ประกาศณียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอื่น สามารถสมัครเรียนและขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรจะติดต่อแจ้งวัน เวลา ให้ทราบ
• ประกาศผลสอบ ทางหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ของผู้สมัคร


การลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานทะเบียนชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค (2 ภาคเรียนต่อปี) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก ทำวิทยานิพนธ์
• การศึกษา แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบประมวลผลความรู้
• เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
• เรียนปรับพื้นฐาน (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)
• กำหนดเปิดเรียน
  o ภาคการศึกษาที่ S/2562 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 216,000 บาท(4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 515 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 4,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน 7,500 บาท
  

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1035

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th


สมัครเรียน