• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

M.Acc.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัคร ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2561


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


• วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 20 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 18 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2561 ที่ www.rsu.ac.th/reli
• วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต
ลงชื่อเข้าสอบ วันที่ 4-20 กรกฎาคม 2561 ที่ www.


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์ คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
• ผู้ที่จบหรือเคยปริญญาโท หรือ ประกาศณียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาอื่น สามารถสมัครเรียนและขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ภาคการศึกษาพิเศษ 2561
   รอบที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะบัญชี ม.รังสิต เมืองเอก
รอบที่ 2 วันที่ 1-19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะบัญชี ม.รังสิต
• ประกาศผลสอบ ทางหลักสูตรจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ของผู้สมัคร


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• ระบบทวิภาค (2 ภาคเรียนต่อปี) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก ทำวิทยานิพนธ์
• การศึกษา แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบประมวลผลความรู้
• เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
• เรียนปรับพื้นฐาน (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)
• กำหนดเปิดเรียน
  o ภาคการศึกษาพิเศษ 2561 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
  o ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 173,000 บาท(4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท ภาคฤดูร้อน 7,000 บาท
    • ค่าเรียนปรับพื้นฐาน (ถ้ามี) หน่วยกิตละ 3,000 บาท

Contact

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1035

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th