• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรศิลปศาสตรหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

M.A.CJA.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 สิงหาคม 2560


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 8 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• อาคารรัตนคุณากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
  ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005
  ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร.0-2997-2222 ต่อ 4182-3
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) ชั้น 3 ห้อง 3-308 โทร 0-2997-2222-30 ต่อ 1283
• Download ใบสมัคร ได้ที่ http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560


การลงทะเบียน

• วันที่14 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์
• การศึกษา แผน ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
• เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
• เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 173,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าหน่วยกิตๆ ละ 3,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท

Contact

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 1283

Website : http://www.rsu.ac.th/cja/Default.aspx

e-mail : grad@rsu.ac.th