• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (การศึกษาทางอินเทอร์เน็ต) (ภาษาอังกฤษ))

M.A.(Leadership in Society, Business and Politics) (Online) (English Program)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://grad.rsu.ac.th


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

  • รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา
  • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
  • Good command in English


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์


การลงทะเบียน


ระบบการศึกษา


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, baht :

Academic support fee, baht :

Program fee, baht :

หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 222,000 บาท

Contact :

Phone : 086 5390 919

Website :

e-mail : chuleerat.c@rsu.ac.th


สมัครเรียน