• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์

M.Com.Arts (Film and Television Writing and Directing)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

• ภาคการศึกษา S/2562 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562
• ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2562


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา (กรณีที่นักศึกษาจบไม่ตรงสาขาต้องเรียนปรับพื้นฐาน)


การสอบคัดเลือก

• ทดสอบความรู้และทักษะด้านการสื่อสารโดยการสอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน


การลงทะเบียน

ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• ภาคการศึกษา S/2561 วันที่ 15 มกราคม – 8 มิถุนายน 2561
• ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 15 มกราคม – 18 สิงหาคม 2561


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (2 ภาคเรียนต่อปี ระยะเวลาการศึกษา 18 เดือน)
• การศึกษา แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• การศึกษา แผน ข. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
• เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร Digital Multimedia Complex (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต
• กำหนดเปิดเรียน
o ภาคการศึกษา S/2561 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
o ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 213,600 บาท
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,500 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท

Contact :

Phone : 0-2997-2222 ต่อ 4729 หรือ 083-198-6333

Website : https://www.facebook.com/GradCommArtsRSU/?fref=ts หรือ @GradCommArtsRSU

e-mail : gradcommarts.rsu@gmail.com