• โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 4001-4005


Featured Image

 

ดาวน์โหลด
ข้อมูล หลักสูตร ด้านล่างนี้

Download

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

M.Eng.(CE)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561


เอกสารประกอบการสมัคร

(1) รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (หน้าตรง ไม่สวมชุดครุย)
(2) สำเนาใบปริญญาบัตร
(3) Transcript
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน
(5) สำเนาบัตรประชาชน
(6) หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
(7) สำเนาพาสปอร์ต เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ


สถานที่รับสมัครและยื่นใบสมัคร

• บัณฑิตวิทยาลัย อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก โทร.0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4182-3
ชั้น 2 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 / ชั้น 3 เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
• สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ โทร โทร.0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
• ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร T.S.T. ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร โทร. 0-2617-5854-8 (อ-ศ 09.00-21.00/ส-อา09.00-17.00)
• Download ใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที http://grad2.rsu.ac.th/adMisssion.aspx


กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต

• วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 2-17 ตุลาคม 2560
• วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2560
• วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 9.00 12.00 น. ลงชื่อสอบที่ www.rsu.ac.th/reli ระหว่างวันที่ 3-16 มกราคม 2561


ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

• หมวดวิชาบริหารงานก่อสร้าง (จะต้องสำเร็จการศึกษา วศ.บ.(ทุกสาขา) หรือจบปริญญา อส.บ./ คอ.บ./ วท.บ. สาขาโยธาก่อสร้าง
• หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง หมวดวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง จะต้องสำเร็จการศึกษา วศ.บ. สาขา วิศวกรรมโยธา หรือจบปริญญา อส.บ./ คอ.บ./ วท.บ. สาขาโยธาก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศที่สถาบัน ก.พ.รับรอง


การสอบคัดเลือก

• สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 7-21 สิงหาคม 2560 (ทางหลักสูตรฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังสมัครเรียน)


การลงทะเบียน

• วันที่ 3-19 มกราคม 2561 ณ สำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ระบบการศึกษา

• หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
• การศึกษา แผน ก.ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis)
• เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 - 21.00 น. หรือ วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ณ อาคารวิษณุรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
• เปิดเรียน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560


รายละเอียดหลักสูตร

Total credit :

Class time :

Tuition fee/credit, bath :

Academic support fee, bate :

Program fee, bate : ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 164,000 บาท (4 ภาคการศึกษา)
    • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
    • ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท
    • ค่าบำรุงการศึกษา ภาคละ 14,000 บาท

Contact

Phone : 0-997-2222 ต่อ 3298 วันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

Website : -

e-mail : grad@rsu.ac.th